GOVERNING BODY

S.No. Name Designation
1 Sh. Anupam Kumar Chairman
2 Sh. Ghanshyam kaushik Treasurer
3 Sh. Ashutosh Yadav Member
4 Sh. Abhishek Gupta Member
5 Mr. Imran Ali Member
6 Sh. Manoj Kumar Member
7 Dr. Ashupriya Dube Member
8 Sh. Manjeet Kaushik Member
9 Sh. K A Badrinath Member
10 Dr. Shalini Malhotra Member
11 Sh. Love Jain Member
12 Sh. Sanjoy Bhagat Member
13 Prof. Ashok K Prasad University Representative
14 Prof. S. K. Chamoli University Representative
15 Dr. Prem lata Jain Teachers’ Representative, Sri Aurobindo College (Morning)
16 Dr. A. N. Misra Teachers’ Representative, Sri Aurobindo College (Morning)
17 Dr. Renu Rajan Teachers’ Representative on the Governing Body Sri Aurobindo College (Eve.)
18 Ms. Reena Yadav Teachers’ Representative on the Governing Body Sri Aurobindo College (Eve.)
19 Sh. Ravinder Singh Special Invitee on the Governing Body, Sri Aurobindo College (Morning)
20 Sh. Vinod Kumar Special Invitee on the Governing Body Sri Aurobindo College (Evening)
21 Dr. Vipin Kumar Aggarwal Offg. Principal, Sri Aurobindo College (Morning)
22 Dr. Kusum Lata Member Secretary and Actg. Principal, Sri Aurobindo College (Evening)